Проект BG16RFOP002-2.089-2457-С01 на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, с начална дата 30.08.2021 и крайна дата 30.11.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.